Home · All Classes · Main Classes · Grouped Classes · Modules · Functions

Qt's Main Classes

These are the most frequently used Qt classes. For the complete list see Qt's Classes.

QAbstractItemDelegate QDoubleSpinBox QList QRadioButton QTextCursor
QAbstractItemModel QFile QListView QRegExp QTextDocument
QAbstractItemView QFileDialog QListWidget QRubberBand QTextEdit
QAccessible QFlags QLocale QScrollArea QThread
QAction QFocusFrame QMainWindow QSettings QThreadStorage
QApplication QFont QMap QSharedDataPointer QTime
QButtonGroup QFontDialog QMenu QShortcut QTimeEdit
QByteArray QFrame QMenuBar QSignalMapper QTimer
QCache QFtp QMessageBox QSlider QToolBar
QCheckBox QGLWidget QModelIndex QSound QToolBox
QClipboard QGridLayout QMultiHash QSpinBox QToolButton
QColor QGroupBox QMultiMap QSplashScreen QToolTip
QColorDialog QHash QMutex QSplitter QTranslator
QComboBox QHBoxLayout QObject QSqlDatabase QTreeView
QCoreApplication QHeaderView QPainter QSqlQuery QTreeWidget
QCursor QHttp QPalette QStack QUrl
QDataStream QIcon QPen QStackedLayout QValidator
QDate QImage QPicture QStackedWidget QVariant
QDateEdit QInputDialog QPixmap QStatusBar QVBoxLayout
QDateTime QItemDelegate QPluginLoader QString QVector
QDateTimeEdit QKeySequence QPointer QStringList QWhatsThis
QDesktopWidget QLabel QPrinter QStringListModel QWidget
QDial QLCDNumber QProcess QTabBar QXmlSimpleReader
QDialog QLibrary QProgressBar QTableView
QDir QLibraryInfo QProgressDialog QTableWidget
QDomDocument QLineEdit QPushButton QTabWidget
QDomNode QLinkedList QQueue QTemporaryFile


Copyright © 2006 Trolltech Trademarks
Qt 4.1.3